Handlekurv

Handlekurven er tom.

×

Default welcome msg!

WAIS-IV

Wechsler Adult Intelligence Scale - Fourth edition

David Wechsler

Type test: Test for vurdering av kognitive evner hos ungdom og voksne
Språkversjon: Norsk versjon, 2011
Aldersintervall: 16–90 år
Administrering: Individuell
Tidsforbruk: 60–80 minutter
Kompetansekrav: Autorisert Psykolog

WAIS-IV er den fjerde, reviderte versjonen av denne klassiske Wechslerskalaen for vurdering av ungdommers og voksnes kognitive evner. WAIS-IVs struktur er fornyet for bedre å reflektere aktuell forskning og praksis innenfor evneområdet. Nye deltester er lagt til, bl.a. for å gi bedre mål på arbeidsminne, prosesseringshastighet og ”fluid reasoning”.

WAIS-IVs struktur er basert på en inndeling av de femten deltestene i de fire indeksene Verbal forståelse (VFI), Perseptuell resonnering (PRI), Arbeidsminne (AMI) og Prosesseringshastighet (PHI). VFI består av kjernedeltestene Likheter, Ordforståelse og Informasjon samt den supplerende deltesten Resonnering. PRI består av kjernedeltestene Terningmønster, Matriser og Visuelle puslespill samt de supplerende deltestene Figurvekter og Bildeutfylling. AMI består av kjernedeltestene Tallhukommelse og Regning samt den supplerende deltesten Bokstav-tall-serier. PHI består av kjernedeltestene Symbolleting og Koding samt den supplerende deltesten Utstrykning. Videre kan man, som tidligere, beregne Fullskala-IQ (FSIQ) og den valgfrie indeksen General Ability Index (GAI). GAI er et sammensatt mål på generelle kognitive evner som er mindre sensitivt enn FSIQ når det gjelder arbeidsminnets og prosesseringshastighetens innflytelse. På samme måte som i WISC-IV har man i WAIS-IV gått bort fra den todelte oppdelingen i Verbal- og Utførings-IQ.
En nyhet i WAIS-IV er at man kan man beregne ulike prosesskårer på deltestene Terningmønster, Tallhukommelse og Bokstav-tall-serier. Disse prosesskårene gir informasjon om hvilke kognitive prosesser som bidrar til prestasjonen på respektive deltester. Les mer om forskjellene mellom WAIS-III og WAIS-IV.

Er du interessert i kurs i administrering og tolkning av WAIS-IV? ››

Norsk tilpasning

Den norske versjonen av WAIS-IV har skandinaviske normer.
Det skandinaviske standardiseringsarbeidet beskrives i Manual Del 1. I tillegg til normdatainnsamlingen ble det gjennomført en korrelasjonsstudie mellom WAIS-IV og WAIS-III, og samlet inn data i de kliniske gruppene Lett psykisk utviklingshemming, ADHD og Aspergers syndrom.

Nedlastninger

For effektiv og korrekt beregning av skårer tilbys et skåringsprogram. Råskårer på deltestnivå genererer skalerte skårer, indeks- og IQ-skårer med konfidensintervall og persentiler, diskrepansanalyser, grafer mm.

Vi erstatter ikke bortkomne skåringsprogrammer.

Systemkrav: Windows XP eller senere versjoner av Windows.

Last ned programvaremanualen til skåringsprogrammet for WAIS-IV ››

Finnes som enkeltbrukerlisens og flerbrukerlisens.

Tilgjengelighet: På lager

Bestill WAIS-IV

211010
WAIS-IV Komplett
Manual Del 1, Manual Del 2, Technical and Interpretive Manual (Wechsler, 2008), Stimulusbok 1, Stimulusbok 2, Protokoll 25 stk.*, Svarhefte 1, 25 stk.*, Svarhefte 2, 25 stk.*, klosser til deltesten Terningmønster, skåringsnøkler til deltestene Symbolleting, Koding og Utstrykning, Veske. Merk: Skåringsprogram ingår ikke.

Pris 16 830 NOK

211050
WAIS-IV Skåringsprogram
Lisens for én bruker

Pris 6 050 NOK

211030
WAIS-IV Manual Del 1

Pris 1 650 NOK

211031
WAIS-IV Manual Del 2

Pris 1 845 NOK

211020
WAIS-IV Protokoll, 25 stk.*

Pris 1 000 NOK

211021
WAIS-IV Svarhefte 1, 25 stk.*
Koding og Symbolleting

Pris 845 NOK

211022
WAIS-IV Svarhefte 2, 25 stk.*
Utstrykning

Pris 720 NOK

Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell